Kundinformation om GDPR – General data protection regulation

Som kund hos Leif Arvidsson AB har du rätt att veta vilka personuppgifter som sparas, i vilket syfte och hur länge uppgifterna sparas mm.


Leif Arvidsson AB följer GDPR och nedan följer den information som du som kund har rätt till.

Personuppgiftsansvarig organisation:
Leif Arvidsson AB
Box 90
565 33  MULLSJÖ
0392-36010
info@leifarvidsson.se

De uppgifter vi som företag kan komma att spara om er som kund innefattar företagsnamn, namn, postadress, leveransadress, telefonnummer, e-postadress, organisationsnummer, kreditinformation samt även IP-nummer i de fall inköp görs i vår e-handel. De uppgifter som beskrivs ovan som enskilt eller gemensamt kan identifiera dig som person betraktas som personuppgifter och behandlingen av dessa omfattas av GDPR.

Uppgifterna inhämtas från den registrerade själv genom samtycke samt för att vi ska kunna fullgöra avtal och ibland genom automatisk adresshämtning från Creditsafe för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot er som kund i form av t ex leverans, garantiåtagande eller särskilt priserbjudande genom prisavtal eller offert. Inga andra uppgifter än de som behövs för att fullfölja vårt åtagande sparas. 

Du kan komma att få marknadsinformation och/eller reklam med innehåll kopplat till er verksamhet. Du kan när som helst kontakta oss om du inte önskar den typen av information. Rättslig grund: intresseavvägning.


Vi garanterar att personuppgifterna inte lämnas ut utanför vår organisation, annat än till personuppgiftsbiträde(n) som hanterar vår drift och datasäkerhet. Detta regleras genom biträdesavtal. Uppgifterna lämnas heller inte heller till tredje land eller internationell organisation.

Personuppgifter kopplade till företag raderas två år efter senast genomförda köp. Privatkunder raderas i sin helhet ett år efter senast genomförda köp. Fördröjning i upp till 6 månader av ovanstående kan förekomma tills automatisk gallring kan genomföras.

Personnummer sparas för enskilda firmor då detta är samma som företagets organisationsnummer.

Du har när som helst rätt till information, tillgång, rättelse, radering och begränsning av behandling. Du har också rätt att göra
invändningar mot behandlingen av uppgifter samt utöva dataportabilitet (förflyttning) av dina uppgifter återkalla ditt samtycke.
Du har som registrerad också rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande,
inklusive profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.
Du kan också inge klagomål till tillsynsmyndighet.
Mer info på www.datainspektionen.se.

Tillsynsmyndighet:

Telefon:         08-657 61 00
E-post:           datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress:     Datainspektionen, Box 8114, 104 20 StockholmRegistreringen av uppgifter hos oss är alltid frivillig.

Ingen profilering förekommer med hjälp av de uppgifter som inhämtas. Du äger rätt till mer information om andra syften än ovan angivna skulle tillkomma efter denna informationsåtgärd.